แนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

฿395.00฿585.00

line@sheetthai.shop

 

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

       แนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม อัพเดทใหม่ล่าสุด สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เนื้อหากระชับ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท และ แบบหนังสือ ราคา 585 บาท และเพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยบริการ เก็บเงินปลายทาง

เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย

– ความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม
– แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป
– วิชาคณิตศาสตร์ การคิดคำนวน การหาเหตุผล
– วิชาภาษาไทย
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
– ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินการคลัง การงบประมาณ
– หลักการบัญชี
– แนวข้อสอบหลักการบัญชี
– แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2551
– ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
– ความรู้เกี่ยวกับ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
– สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญรอบโลก
– เทคนิคสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ
แนวข้อสอบ นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน

sheetthai-payment
sheetthai-payment

line@sheetthai.shop


แนวข้อสอบ สำนักงานศาลยุติธรรม

 


สำนักงานศาสยุติธรรม รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

สำนักงานศาสยุติธรรม รับสมัครสอบเเข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน ๖ ตำแหน่ง ๓๒ อัตรา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเข้าที่เว็บไซต์ https://op.thaijobjob.com

๑. เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฎิบัติงาน ๒๒ อัตรา

อัตราเงินเดือน

  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ,๔๐๐๑๐,๓๔๐
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอนุปริญญา ๑๐,๘๔๐๑๑,๙๓๐
  • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ๑๑,๕๐๐๑๓,๖๕๐

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้

             ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาบริหารธุระกิจ สาขาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยาการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุระกิจ หรือทางพาณิชยการทางบริหาร (เช่น สาขาวิชการตลาด ตามมติ ก.. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิการยน ๒๕๖๐)

รายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฎิบัติงาน

๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ ๒ อัตรา

อัตราเงินเดือน ๑๗,๕๐๐๑๙,๒๕๐ บาท

ระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

            ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าไดในระดับเดียวกันในสาขาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการวางแผนทางการวิจัย สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาพานิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

๓. นักจิตวิทยาปฏิบัติการ ๒ อัตรา

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐๑๖,๕๐๐ บาท

ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลาย สาขาวิชาทางจิตวิทยาคลินิก

๔. บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ๓ อัตรา

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐๑๖,๕๐๐ บาท

ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาทางบรรณารักษ์ศาสตร์  ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และนิเทศศาสตร์  ทางบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศ ทางสารนิเทศศาสตร์

๕. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ๒ อัตรา

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐๑๖,๕๐๐ บาท

ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางภาษาอังกฤษ

๖. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ๒ อัตรา

อัตราเงินเดือน ๑๕,๐๐๐๑๖,๕๐๐ บาท

ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งที่ ๒ – ๖

Additional information

รูปแบบ

รูปเล่มหนังสือ, ไฟล์ PDF