แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย (พนักงานราชการ)

Rated 5.00 out of 5 based on 1 customer rating
(1 บทวิจารณ์จากลูกค้า)

฿395.00฿605.00

รูปแบบการสั่งชื้อ แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย (พนักงานราชการ)

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

 

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย (พนักงานราชการ)

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย (พนักงานราชการ) อัพเดทใหม่ล่าสุด กรกฏาคม 2561 สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศรับสมัครล่าสุดของกรมป่าไม้ (พนักงานราชการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท แบบหนังสือ ราคา 585 บาท จัดส่งฟรีด้วย Kerry Express และเพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยบริการ เก็บเงินปลายทาง สั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ LINE ID: @sheetthai หรือโทรศัพท์ 0634462294 (น้ำ)

เนื้อหาภายในเล่ม แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย (พนักงานราชการ)

– ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
⁃ แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
– พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484
– แนวข้อสอบ พรบ.ป่าไม้ พ.ศ.2484
– พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
– แนวข้อสอบ พรบ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507
– พระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ.2535
– แนวข้อสอบ พรบ.สวนป่า พ.ศ.2535
– พระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
– แนวข้อสอบ พรบ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. 2545
– ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และการป้องกันรักษาป่า
– การวิจัยด้านป่าไม้
– การส่งเสริมการปลูกป่า
– การจัดการที่ดินป่าไม้
– การจัดการป่าชุมชน
– การป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
– การอนุญาตด้านป่าไม้
⁃ ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
⁃ เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
⁃ ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ

รูปแบบการสั่งชื้อ 

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

 

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ ผ่าน Line ID : @sheetthai [อย่าลืมใส่ @ นำหน้าด้วยนะครับ]

หรือติดต่อผ่าน ทาง facebook : https://www.facebook.com/peiwnual

หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลที่ 063–4462294 (น้ำ)

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน

แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย (พนักงานราชการ)
รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย (พนักงานราชการ)

แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง 2561


ความรู้เกียวกับกรมป่าไม้

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการพื้นที่ป่าไม้อย่างมีส่วนร่วมและมุ่งสู่เป้าหมายป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ประเทศ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๙

พันธกิจ

1. ป้องกัน และรักษาพื้นที่ป่าไม้ให้คงอยู่
2. บริหารจัดการที่ดินป่าไม้อย่างเป็นระบบและเป็นธรรม
3. เพิ่มและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
4. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยการมีส่วนร่วม
5. วิจัยและพัฒนาการป่าไม้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
6. เสริมสร้างขีดความสามารถเชิงรุกขององค์กร ระบบ กลไก และข้อมูลในการบริหารจัดการ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ

อำนาจหน้าที่ของกรมป่าไม้
1. ป้องกันรักษาป่าควบคุมดูแล จัดทำแผนกลยุทธ์ในการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า และการกระทำผิดในพื้นที่ ป่าไม้ ตามระเบียบกฎหมายป่าไม้
2. วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่า และระบบนิเวศ
3. ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า การจัดการป่าชุมชน และการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ
4. อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าไม้และการอนุญาตที่เกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรม ที่ดินป่าไม้ และผลิตผลป่าไม้
5. ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้
6. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

นโยบายป่าไม้แห่งชาติ

เพื่อให้การจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ สามารถกระทำ โดยต่อเนื่องในระยะยาวและประสานสอดคล้องกับ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชนิดอื่น จึงสมควรกำหนด นโยบายการ ป่าไม้แห่งชาติไว้ให้เป็นการแน่นอน เพื่อให้ ส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้มีความ เข้าใจร่วมกันและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ อัน จะทำให้การพัฒนา ป่าไม้เป็นไปอย่างราบรื่น และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดัง นี้ 
        1. ให้มีการกำหนดแนวทางการ จัดการและการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ในระยะยาวอันจะ ทำให้ประเทศได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่าทาง สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงและ สิ่งแวดล้อมมากที่สุด โดยเน้นให้มีการประสานกันระหว่างทรัพยากรป่า ไม้และทรัพยากรธรรมชาติอื่น 
        2. ส่งเสริมบทบาท และหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ และภาคเอกชนให้มี ส่วนรับผิดชอบในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรป่าไม้ ร่วมกัน 
        3. ปรับปรุงระบบการบริหารงาน ป่าไม้ของชาติให้สอดคล้องกับปริมาณคุณภาพและสภาพ ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 
        4. กำหนดให้มีพื้นที่ป่าไม้ทั่วประเทศอย่างน้อยใน อัตราร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศเพื่อประโยชน์ 2 ประการ ดังนี้ 
                4.1 ป่าเพื่อการอนุรักษ์ กำหนดไว้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ที่หายากและป้องกันภัยธรรมชาติอันเกิด จากน้ำท่วมและการพังทลายของดิน ตลอดทั้ง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัย และนันทนาการของประชาชนใน อัตราร้อยละ 25 ของพื้นที่ประเทศ
                4.2 ป่าเพื่อเศรษฐกิจ กำหนดไว้เพื่อการผลิตไม้และ ของป่าเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ
        5. รัฐ และภาคเอกชน จะพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ และจะจัดการพัฒนาให้อำนวยประโยชน์ทั้งในทางตรง และทางอ้อมโดยสม่ำเสมอตลอดไป
        6. ให้เพิ่มการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการผลิตทางการเกษตรเพื่อลดการทำลาย พื้นที่ป่าไม้ 
        7. เพื่อก่อให้เกิดการประสาน การใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ชนิดอื่นๆ เช่น ที่ดิน แหล่งน้ำ และทรัยากรธรณี รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของรัฐกับ ภาคเอกชนและประชาชนในท้องถิ่น รัฐจะจัดให้ มีแผนพัฒนาป่าไม้ไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผน พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติโดยบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 
        8. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ด้วย การจัดการป่าไม้ทั้งในระบบวนวัฒน์แบบเลือกตัด และระบบวนวัฒน์แบบตัดหมด ตามหลักวิชาการ โดย เฉพาะในระบบตัดหมดนี้ เมื่อตัดแล้วให้ปลูก ทดแทนในพื้นที่ที่ถูกตัดทันที 
        9. เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์และการป้องกันภัยอันเกิดจากสิ่งแวดล้อมรัฐจะต้องเร่งรัดปรับปรุงการวางผังเมืองและกำหนดพื้นที่ป่าไม้ให้แน่นอนเพื่อกำหนดเขตการใช้ ประโยชน์ที่ดิน สำหรับเป็นพื้นที่ที่ อยู่อาศัย พื้นที่ประเภทชนบทและพื้นที่เกษตรกรรมในแต่ละ จังหวัดที่แน่นอนเพื่อป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ 
        10. การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายป่าไม้ระดับ ชาติให้กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยป่าไม้
        11. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนมีความรู้สึก รักและหวงแหน รู้จักใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างประหยัด รัฐจะต้องให้ความรู้ ทัศนคติ ความสำนึก ความรู้สึก และทักษะ แก่ ประชาชนเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่จะได้ รับจากทรัพยากรป่าไม้และผลเสียจากการตัดไม้ ทำลายป่า การใช้สอยไม้อย่างฟุ่มเฟือย จัดให้มี การเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ แก่ประชาชน เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ที่มีต่อส่วนรวม 
        12. ให้มีการพัฒนาด้านป่าไม้ โดย ส่งเสริมการปลูกป่าภาคเอกชนและภาครัฐบาลเพื่อ ใช้ภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ในการอุตสาหกรรม และสนับ สนุนให้มีการส่งออกไป จำหน่ายต่างประเทศ ส่ง เสริมการปลูกป่าชุมชน ส่งเสริมการปลูกป่าใน ที่ดินของรัฐ และการปลูกป่าตามหัวไร่ปลาย นา หรือการปลูกป่ารายย่อยเพื่อประโยชน์ใช้สอย ใน ครัวเรือน 
        13. สนับสนุนให้มีโรง งานอุตสาหกรรมแบบต่อเนื่องและโรงงานเยื่อกระดาษ เพื่อ นำทุกส่วนของไม้มาใช้ประโยชน์และส่งเสริม ให้มีการใช้วัสดุอื่นทดแทนไม้
        14. ให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย เพื่ออำนวยผล ให้การรักษาและเพิ่มทรัพยากรป่าไม้และการตัดฟัน ไม้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
        15. การดำเนินการวิจัยด้านป่าไม้ ให้กรมป่าไม้ขอความ ร่วมมือจากมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาระดับสูงต่างๆ แทนการตั้งสถาบันวิจัยป่าไม้ระดับชาติ
        16. เพื่อลดการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง จึงให้มี การใช้ไม้เพื่อพลังงาน โดยให้มีการปลูกป่า เพื่อเป็นแหล่งพลังงาน 
        17. กำหนดพื้นที่ที่มี ความลาดชันโดยเฉลี่ย 35 เปอร์เซนต์ขึ้นไป ไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้โดยไม่อนุญาตให้มีการออกโฉนดหรือรับรองการทำประโยชน์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
        18. กำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่แน่นอนชัดเจนเกี่ยว กับการแก้ปัญหาการทำลายป่าในรูปแบบต่างๆ เช่น การทำไร่เลื่อนลอย ภัยจากไฟป่า การ ทำลายป่าจากชนกลุ่ม น้อย การรุกล้ำพื้นที่ป่าจากเชิง เขา โดยให้มีการกำหนดมาตราการและขั้นตอน ที่แน่นอนชัดเจน เกี่ยวกับการปราบปรามและการ ลงโทษผู้กระทำผิด รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ รวมการปราบปรามในแต่ละภาคและให้มี มาตราการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีอิทธิพล และผู้กระทำผิดไว้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน ของหน่วยราชการและภาคเอกชน 
        19. กำหนดให้ มีสิ่งจูงใจในการส่งเสริมการปลูกป่า ภาคเอกชน 
        20. กำหนดให้มีการวางแผน ทรัพยากรมนุษย์ และการตั้งถิ่นฐานในท้องถิ่น ให้ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

 

Additional information

รูปแบบ

รูปเล่มหนังสือ, ไฟล์ PDF, เก็บเงินปลายทาง

1 review for แนวข้อสอบ นักวิชาการป่าไม้ กรมป่าไม้ พร้อมเฉลย (พนักงานราชการ)

  1. ให้คะแนน 5 ตั้งแต่ 1-5 คะแนน

    webmaster

    ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ 2561
    https://file.job.thai.com/prakad/forest201807/forest201807_1.pdf

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

nine + 6 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.