แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

฿395.00฿605.00

รูปแบบการสั่งชื้อ

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

line@sheetthai.shop

 

ล้างค่า

รายละเอียด

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อัพเดทใหม่ล่าสุด สรุปแนวข้อสอบ ตามประกาศรับสมัครล่าสุดของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เนื้อหากระชับ ตรงประเด็น อ่านเข้าใจง่าย มีข้อสอบให้ทดลองทำพร้อมเฉลย ท้ายเล่ม แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท แบบหนังสือ ราคา 585 บาท และเพิ่มช่องทางการชำระเงินด้วยบริการ เก็บเงินปลายทาง LINE ID: @sheetthai

เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบด้วย

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
– ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและกรุงเทพมหานคร
– การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
– แนวข้อสอบการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ
– การสนทนา (Conversation/ Dialogues)
– การอ่านบทความ (Reading Comprehension)
– สรุประเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
– การเขียนรายงานการประชุม
– พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2543
– ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
– แนวข้อสอบระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544
– สรุป พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– สรุประเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
– ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
– แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
– แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
– สรุปข่าวเด่น เหตุการณ์สำคัญ

รูปแบบการสั่งชื้อ

01. แบบไฟล์ PDF ราคา 395 บาท (จัดส่งทาง Email ภายใน 30 นาที)

02. แบบเล่มหนังสือ ราคา 585 บาท (จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

03. แบบเล่มหนังสือ เก็บเงินปลายทาง ราคา 605 บาท (มีค่าบริการเพิ่ม 20 บาท [585+20=605] จัดส่งโดย Kerry Express ภายใน 1–3 วัน)

หนังสือเตรียมสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2561 สำนักงาน ก.พ.  By Sheetthai

หนังสือเตรียมสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2561 สำนักงาน ก.พ. [2561] By Medium

แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ
แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รูปแบบประเภทการสั่งชื้อ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขั้นตอนการชำระเงิน

payment sheetthai
payment sheetthai

line@sheetthai.shop


ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และคำนิยาม มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

       ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ชื่อเดิม มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับของกรุงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบุคคล เป็นสถาบันอุดมศึกษาห้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทย ได้รับพระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยมีศาสตราจารย์สุรพล นิติไกรพจน์  เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์นายแพทย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ เป็นอธิการบดี

          มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เน้นการจัดการศึกษา การบริการวิชาการแก่สังคม ที่สอดคล้องกับความต้องการของเมือง  การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์เขตเมือง และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษณ์ภูมิปัญญาของกรุงเทพมหานคร   ภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล  มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยคุณธรรม ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง และเครือข่ายการพัฒนาเมือง และ การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งเมือง (City University) อันดับ 1 ในอาเชียน” ภายในปี พ.ศ. 2569

        ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/ค่านิยมองค์กรแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ปรัชญา                    “วิชฺชา อุปฺปตตํเสฏฐา (วิชชา อุปปะตะตัง เสฏฐา)” หมายถึง การเกิดปัญญาประเสริฐกว่าสิ่งใด ๆ

ปณิธาน                    ภูมิปัญญาแห่งเมือง

วิสัยทัศน์                   มหาวิทยาลัยคุณธรรม ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง และเครือข่ายการพัฒนาเมือง

พันธกิจ                    บูรณาการการจัดการศึกษา โดยสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของเมือง และนำการเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนามหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีสุขภาวะ

อัตลักษณ์                  มีคุณธรรม (จิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ พอเพียง)

เอกลักษณ์                  ผู้นำด้านศาสตร์เขตเมือง

ค่านิยมองค์กร             NMU  (N: Networking, M: Morality, U: Urban Development)

      โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

         ปัจจุบันมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ประกอบด้วย 6 ส่วนงาน คือ

         สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในงานเลขานุการและสารบรรณรวมทั้งสนับสนุนงานของสภามหาวิทยาลัย และภาระหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมายแนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

         สำนักงานอธิการบดี มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคล ธุรการ การเงินการคลัง งบประมาณและพัสดุ นโยบายและแผน เทคโนโลยีสารสนเทศ วิเทศสัมพันธ์ นิติการ การติดตามประเมินผล การประกันคุณภาพ และการจัดทำรายงานประจำปีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยทางด้านวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม งานกิจการนักศึกษา และภาระหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย

         คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เปิดสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตแพทย์ปีละ 90 คน มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทางด้านการศึกษา การควบคุมการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ ทุกระดับตลอดจนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา พัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงการศึกษาทางการแพทย์ให้ได้มาตราฐานสากล ส่งเสริม สนับสนุน ค้นคว้าและวิจัยทางการแพทย์ การให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพแก่ประชาชนด้านการบำบัด การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรค และให้บริการทางวิชาการ แก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม กีฬา ค่านิยมอันดีงามของไทย และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งภาระหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย

       คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต โดยจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตพยาบาลปีละ 200 คน มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารทางด้านการศึกษา การควบคุมการสอน การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการจัดการศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์และบุคลากรพยาบาลอื่นๆ การส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านการศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาล การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งแวดล้อม กีฬา ค่านิยมอันดีงามของไทย และวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งภาระหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย

        วิทยาลัยพัฒนามหานคร  เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการพัฒนาเมือง เช่นสาขาวิชาวิศวกรรมเมืองประยุกต์เพื่อการพัฒนาเมือง การบริหารจัดการเมือง การอบรมในสาขาเฉพาะทาง และการวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ (KM) ในการบริหารจัดการเมืองด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตคนเมือง          มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวกับการพัฒนามหานครและเมือง ทำวิจัยและสร้างเครือข่ายภาคีการวิจัยร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อสร้างเสริมองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาเมืองและมหานคร จัดระบบการรวบรวมภูมิปัญญาและประสบการณ์ของปราชญ์ท้องถิ่นจัดทำเป็นคลังความรู้มหานครและเมือง ให้บริการการศึกษา การวิจัย และบริการสารสนเทศ การให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งการให้บริการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานอื่น การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันจะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนากิจการสังคมให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งภาระหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

         วิทยาลัยชุมชนเมืองแห่งกรุงเทพมหานคร  เปิดสอนในระดับอนุปริญญาและวิชาชีพที่สอดคล้องกับ ความต้องการของสังคมเมือง มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งสายวิชาการ สายวิชาชีพ และฝึกอบรม ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความความต้องการของประชาคมเมือง เพื่อพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือ  ทางวิชาการ การวิจัย และการบริการทางวิชาการร่วมกับกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทั้งในประเทศและนานาชาติการ  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาคมเมือง รวบรวมองค์ความรู้ สนับสนุนการถ่ายทอดความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาระหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

     


นักจัดการงานทั่วไป ภาระงาน แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

1.หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานหรือการบริหารราชการทั่วไป และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของผู้บังคับบัญชาในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการภายในสำนักงานมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปแนวทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

2.หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ก.  ด้านการปฏิบัติการ

 1. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานและงานบริหารทั่วไปในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารงานบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานประชาสัมพันธ์ งานพัสดุและอาคารสถานที่ งานสัญญาต่างๆ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง งานด้านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล2. ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
 2. ช่วยปฏิบัติงานเลขานุการของผู้บริหาร เช่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
 3. ช่วยดำเนินการจัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
 4. ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติที่ประชุมหรือการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อการรายงานและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป
 5. ช่วยปฏิบัติงานด้านทะเบียนประวัติบุคคลของหน่วยงาน และจัดทำฐานข้อมูลส่วนบุคคลระดับหน่วยงาน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 6. รวบรวมข้อมูลของข้าราชการพนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ในการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
 7. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
 8. ช่วยปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการของหน่วยงาน เช่น ช่วยจัดทำฐานข้อมูลจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล ช่วยตรวจสอบ รวบรวม สถิติวันลาข้าราชการ เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ให้แก่บุคลากรของหน่วยงาน
 9. รวบรวมข้อมูลและช่วยปฏิบัติงานด้านพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างแบบต่างๆ เช่น การตกลงราคา การสอบราคาประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ ให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ เพื่อให้ได้วัสดุสำนักงานที่มีคุณภาพ ถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
 10. ช่วยจัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 11. ร่วมปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้กิจกรรม/โครงการ ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
 12. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนสำนักงานในภาพรวมให้บรรลุภารกิจที่กำหนดไว้

ข.  ด้านการวางแผน

ร่วมวางแผนงานสารบรรณ งานบริหารทั่วไป งานจัดการประชุม และงานพิธีการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามเวลาและเป็นไปตามแผนงาน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้  แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ค.  ด้านการประสานงาน

 1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
 2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ง.  ด้านการบริการ

ให้บริการ ตอบปัญหา ชี้แจง และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง เกิดความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

มีคุณวุฒิอย่างใดออย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง

 1. มีความรู้ความสามารถที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง 
 2. มีทักษะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
 3. มีสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงานในตําแหน่ง
พ.ร.บ. ข้าราชการพลเรือน: 2551
รหัสชื่อสายงาน: 3-1-004
ประเภทสายงาน: สายงานประเภทวิชาการ
กลุ่มอาชีพ: กลุ่มอาชีพบริหาร อำนวยการธุรการ งานสถิติ งานการทูตและต่างประเทศ
เอกสารแนบ:
 1. เอกสารปะหน้า
 2. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 3. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
 4. นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ที่มา สำนักงาน ก.พ.

 

Additional information

รูปแบบ

รูปเล่มหนังสือ, ไฟล์ PDF, เก็บเงินปลายทาง