กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 24 ตำแหน่ง 686 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 24 ตำแหน่ง 686 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 24 ตำแหน่ง 686 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 24 ตำแหน่ง 686 อัตรา ด้วยกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งต่าง ๆดังนี้ ตำแหน่งผู้ดูและสนามบิน (29) ,ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (8) ,ตำแหน่งพนักงานธุรการ (8) ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง (10) ,ตำแหน่งนายช่างโยธา (30) ,ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า (28) ,ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล (2) ,ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (3) ,ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน (11) ,ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (1) ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย (167) ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง (298) ,ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ (7) ,ตำแหน่งบุคลากร (8) ,ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (16) ,ตำแหน่งนิติกร (1) ,ตำแหน่งวิศวกรโยธา (9) ,ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล (6) ,ตำแหน่งสถาปนิก (1) ,ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (6) ,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (5) ,ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (15) ,ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง ด้านกฎหมาย (8) ,ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (9) ปฏิบัติติงานที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มงานความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มตรวจสอบภายใน กองก่อสร้างและบำรุงรักษา กองคลัง กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน ท่าอากาศยานกระบี่ ท่าอากาศยานขอนแก่น ท่าอากาศยานชุมพร ท่าอากาศยานตรัง ท่าอากาศยานนครพนม ท่าอากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ท่าอากาศยานปาย ท่าอากาศยานพิษณุโลก ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ท่าอากาศยานแพร่ ท่าอากาศยานแม่สอด ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ท่าอากาศยานระนอง ท่าอากาศยานลำปาง ท่าอากาศยานเลย ท่าอากาศยานสกลนคร ท่าอากาศยานสุราษฎ์ธานี ท่าอากาศยานหัวหิน ท่าอากาศยานอุดรธานี และท่าอากาศยานอุบลราชธานี

รายละเอียดและคุณสมบัติของตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

 1. ตำแหน่งผู้ดูและสนามบิน บรรจุครั้งแรก จำนวน 29 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 

 1. ตำแหน่งพนักงานขับรถ บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
 • ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

 

 1. ตำแหน่งพนักงานธุรการ บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

 

 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน 10 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

 

 1. ตำแหน่งนายช่างโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 30 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าที่ไม่ต่ำกว่านี้ทาโยธา

 

 1. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า บรรจุครั้งแรก จำนวน 28 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 1. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกล บรรจุครั้งแรก จำนวน 2 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางเครื่องกล และช่างยนต์

 

 1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค บรรจุครั้งแรก จำนวน 3 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทางเทคนิค ช่างเทคนิค

 

 1. ตำแหน่งพนักงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน บรรจุครั้งแรก จำนวน 11 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 

 1. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

 

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย บรรจุครั้งแรก จำนวน 167 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา

 

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง บรรจุครั้งแรก จำนวน 298 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 • ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย มาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)
 • เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร
 • มีสัญชาติไทย
 • ส่วนสูงไม่ตำกว่า 165 เซนติเมตร (ทั้งนี้ ส่วนสูงและน้ำหนักตัวต้องมีความสมดุลกัน)
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ของกรมการรักษาดินแดง

 

 1. ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 7 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

 

 1. ตำแหน่งบุคลากร บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

 

 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 16 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี) ทุกสาขาวิชา

 

 1. ตำแหน่งนิติกร บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์

 

 1. ตำแหน่งวิศวกรโยธา บรรจุครั้งแรก จำนวน 9 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา
 • ได้รับใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายกำหนด

 

 1. ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล บรรจุครั้งแรก จำนวน 6 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล
 • ได้รับใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายกำหนด

 

 1. ตำแหน่งสถาปนิก บรรจุครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • ได้รับใบอนุญาตเป้นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายกำหนด

 

 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี บรรจุครั้งแรก จำนวน 6 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี ทางบัญชี พานิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

 1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ บรรจุครั้งแรก จำนวน 5 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี) ทุกสาขา

 

 1. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง บรรจุครั้งแรก จำนวน 15 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรี (ป.ตรี) ทุกสาขา

 

 1. ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) บรรจุครั้งแรก จำนวน 8 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชานิติศาสตร์

 

 1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บรรจุครั้งแรก จำนวน 9 อัตรา
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

 

สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ https://airports.thaijobjob.com/

รายละเอียดการสมัคร คลิก

รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง คลิก


แนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ กรมท่าอากาศยาน คลิกเลย

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 24 ตำแหน่ง 686 อัตรา

กรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 24 ตำแหน่ง 686 อัตรา